Enflasyon Muhasebesi

Enflasyon Muhasebesi ve Yüksek Enflasyonda Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Vergi Usul Kanunu Açısından

Enflasyon muhasebesi, finansal tabloların hazırlandığı tarihteki satın alım gücünü yansıtmasını teminen, şirketlerin finansal tablolarında yer alan parasal olmayan hesap kalemlerinin, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılarak yeniden hesaplanmasını ifade etmektedir. Böylece, yüksek enflasyonlu ekonomilerde faaliyet gösteren şirketlerin finansal tablolarının mevcut ekonomik koşullar sebebiyle ne tutarda bir kayıp veya kazanç ile karşı karşıya kaldığı tespit edilmektedir. Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. olarak, enflasyon muhasebesine ilişkin hesaplamaları en gelişmiş araçları kullanarak doğru ve hızlı hesaplamalarla standardizasyon getirerek, tekrarlanacak hesaplamalarla çalışma zamanını minimize ediyoruz.

KGK Bağımsız Denetim Mevzuatı Açısından

TMS 29, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin, konsolide finansal tabloları da dahil olmak üzere, tüm temel finansal tablolarında uygulanmak üzere finansal tablo hazırlayanlara rehberlik etmektedir. Yüksek enflasyonun varlığına ilişkin kesin bir oran tanımlanmamakla birlikte Türkiye’de TMS 29 gereği, finansal tabloların bu standarda göre düzeltilmesi gerekli hale gelmiştir; Kamu Gözetimi Kurumu’nun konuya ilişkin duyurusu beklenmektedir. Bu çerçevede Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. olarak, yüksek enflasyonlu bir ekonomide faaliyet gösteren Şirketlerin TMS 29 kapsamında finansal tablolarında herhangi bir işlem yapmadan önce yapılması gereken aşağıdaki işlemlerle ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz:

  • Finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçevesine göre (VUK, TMS/TFRS veya BOBİ FRS) hazırlanması,
  • TMS 29’un uygulanacağı hesap dönemlerinin tespiti,
  • Finansal tablo kalemlerinin parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler olarak ayrılması,
  • Finansal tabloları endekslemeye dahil edilecek şube, iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkların saptanması,
  • Geçmiş yıllarda enflasyon muhasebesi uygulanıp uygulanmadığının tespiti ve endeksleme başlangıç tarihinin netleştirilmesi,
  • Endeksleme aşamasında kullanılacak endekslerin belirlenmesi,
  • Endeksleme aşamasında kullanılacak düzeltme katsayılarının hesaplanması,
  • TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı uyarınca, endekslenmiş parasal olmayan varlıkların geri kazanılabilir değeriyle ilgili çalışmalar,
  • İlgili standartlar uyarınca, gerçeğe uygun veya net gerçekleşebilir değeri üzerinden sunulması gereken parasal olmayan varlık ve/veya yükümlülüklerle ilgili olarak TMS 16 ve TMS 2 kapsamında yapılması gereken işlemler.
tr_TRTR