Yeminli Mali Müşavirlik

Vergi Denetimi, Tasdik ve Mali Danışmanlık

3568 sayılı Serbest Muasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında; gerçek ve tüzel kişilerin (şirket, dernek ve vakıfların , bunların işletme ve teşebbüslerinin) bilanço ve gelir tablolarını, vergi kanunlarına göre verilmiş beyanlarını , vergi kanunlarıyla ilgili taleplerini, vergi kanunları ve sair ilgili mevzuat  ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu açısından denetler ve tasdik eder. Hazırlanan tasdik raporları ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunulur. Kanunlar gereğince kamu kurum ve kuruluşlarına verilen ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdik edilmiş tablolar, kamu idarelerince devletin denetim elemanlarınca tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Tam Tasdik hizmeti verdiğimiz müşterilerimize mali danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. Ayrıca bu şirketler, mali mevzuattaki değişikliklerin müşterilerimize duyurulması, yorumlanması ve yönlendirilmesine yönelik bir hizmetimiz olan mali bilgilendirme hizmetimizden de faydalanmaktadırlar. Müşavirliğimizin verdiği diğer bir hizmet de katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iade ve mahsup işlemlerinin rapora bağlanmasıdır.

Yeminli mali müşavirlik kapsamında yapılan işler şöyledir:

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname tasdiki,
 • Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İade İşlemleri

Diğer Tasdik İşlemleri

 • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdiki
 • Enflasyon Düzeltmesinden veya Yeniden Değerlemeden Oluşan Fonun Sermayeye Eklenmesinde, Eklenebilir Fonun Tespiti
 • Diğer İç Kaynakların (Maliyet Artış Fonu–Gayrimenkul / İştirak Satış Karı, Geçmiş Yıl Karlarının v.b) Sermayeye Eklenmesinin Tespiti
 • Sermaye Artışının Tespiti Raporları
 • Sermaye Ödendiğinin ve Mevcudiyetinin Tespiti ve Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 • Limited Şirketlerin Kuruluş, Nev’i Değişikliği ve Sermaye Artırımlarında Düzenlenen Öz Varlık ve Değer Tespiti
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet Ve İstisna Ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 • Seyahat Acentalarının Turizm Geliri Elde Etmek ve Döviz Getirmek Yükümlülüklerine İlişkin Tespitler
 • Ham Petrol ve Petrol Ürünleri İthali ve Lpg İle İlgili Olarak Talep Edilecek İnceleme Ve Tespitler
 • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi
 • İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir ve Giderlerinin Denetimi
 • Servet Ve Varlık İncelemeleri
 • Erteleme, Taksitlendirme Formları Talep ve Değerlendirme
 • Doğal Afetlerde Terkin İşleri
 • Stok Değerlemesi
 • Kamu Arazisi Tahsis İşlemleri Tespiti
tr_TRTR